کارت شناسایی و پرسنلی

نمونه کارها

کارت شناسایی اطلاعات نوین سبز تهران

کارت شناسایی اطلاعات نوین سبز تهران

شرکت اطلاعات نوین سبز تهران
 کارت شناسایی  مهندسین مشاور زمین کاوان یاقوت کویر

کارت شناسایی مهندسین مشاور زمین کاوان یاقوت کویر

شرکت مهندسین مشاور زمین کاوان یاقوت کویر
کارت شناسایی پترو کاریز امید کیش

کارت شناسایی پترو کاریز امید کیش

شرکت پترو کاریز امید کیش
کارت شناسایی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

کارت شناسایی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
کارت شناسایی پژوهشگاه علوم و حیاتی معارج

کارت شناسایی پژوهشگاه علوم و حیاتی معارج

پژوهشگاه علوم و حیاتی معارج
کارت شناسایی مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

کارت شناسایی مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
کارت شناسایی تجهیزات پزشکی پیشرفته

کارت شناسایی تجهیزات پزشکی پیشرفته

تجهیزات پزشکی پیشرفته
کارت شناسایی شرکت هلیکوپتری البرز وزین کیش

کارت شناسایی شرکت هلیکوپتری البرز وزین کیش

شرکت هلیکوپتری البرز وزین کیش
کارت شناسایی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

کارت شناسایی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور