کارت شناسایی و پرسنلی

نمونه کارها

کارت شناسایی صندوق قرض الحسنه شاهد

کارت شناسایی صندوق قرض الحسنه شاهد

صندوق قرض الحسنه شاهد
کارت شناسایی توسعه فناوری و تجارت حکمت

کارت شناسایی توسعه فناوری و تجارت حکمت

توسعه فناوری و تجارت حکمت
کارت پرسنلی شرکت خدمات آینده اندیش نگر

کارت پرسنلی شرکت خدمات آینده اندیش نگر

طراحی و چاپ شرکت خدمات آینده اندیش نگر
کارت مغناطیسی آزمایشگاه دکتر خسرو شاهی

کارت مغناطیسی آزمایشگاه دکتر خسرو شاهی

آزمایشگاه دکتر خسرو شاهی
کارت عضویت سازمان نظام  روانشناسی و مشاوره

کارت عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

طراحی و چاپ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
کارت پرسنلی بازرگانی گلزار

کارت پرسنلی بازرگانی گلزار

طراحی و چاپ بازرگانی گلزار
کارت (RFID) تدبیر سازان آفریقا

کارت (RFID) تدبیر سازان آفریقا

تدبیر سازان آفریقا