شما هم می توانید یک کارت ویزیت خاص داشته باشید

شما هم می توانید یک کارت ویزیت خاص داشته باشید

بیشتر بخوانید

در دفتر کار خودم نشسته بودم و داشتم به حساب های ماه قبل رسیدگی می کردم که تلفن داخلی ام زنگ خورد ، گوشی را برداشتم مدیر عال شرکت پشت خط بود: علیزاده ! بگرد یک جا پیدا کن برام یک تعداد کارت ویزیت خاص بزنه ... 5 شنبه یک جلسه خیلی مهم دارم ، کارت ویزیت می خوام! و تق... برای چند ثانیه همی...