کارت هدیه بانکی

کارت هدیه بانکی

کارتهای هدیه بانکی به صورت غیرقابل شارژ و در مبالغی با ضرایب 50،000 ریال قابل صدور می باشند. دارنده‌ کارت هدیه بانکی می‌تواند از این كارت برای خریدهای اینترنتی،‌ خرید از طریق پایانه‌های فروش (POS) و یا دریافت وجه نقد از طریق خودپردازها استفاده نماید. در صورت برداشت از خودپردازهای سایر بانك‌ها، خرید از پایانه فروش سایر بانکها و مانده گیری از هر پایانه غیر، كارمزد طبق تعرفه بانك مركزی توسط بانك صادركننده كسر خواهد شد. در ضمن وجوه این كارت‌ها قابل انتقال نمی‌باشد.