کارت پرسنلی بیمارستان توس

نمونه کارت پرسنلی بیمارستان

تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید روح الله عبادی - بیمارستان توس
تلفن: 88714891
فکس: 88715899
کدپستی: 15969
Email:info@tooshosp.ir
Web:wwwt.tooshosp.ir

کارت پرسنلی بیمارستان توس