کارت شناسایی هفته نامه ایران خودرو

نمونه طراحی کارت شناسایی ساده ایران خودرو

کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو

کارت شناسایی هفته نامه ایران خودرو