کارت مغناطیسی آزمایشگاه دکتر خسرو شاهی

نمونه طراحی کارت پرسنلی مغناطیسی آزمایشگاهی

آزمایشگاه دکتر خسرو شاهی