کارت شناسایی انجمن صنفی کارفرمایان و معدن کاران سنگ تزئینی استان مرکزی

نمونه چاپ کارت شناسایی انجمن صنفی کارفرمایان و معدن کاران سنگ تزئینی استان مرکزی

 انجمن صنفی کارفرمایان و معدن کاران سنگ تزئینی استان مرکزی  انجمن صنفی کارفرمایان و معدن کاران سنگ تزئینی استان مرکزی

کارت شناسایی انجمن صنفی کارفرمایان و معدن کاران سنگ تزئینی استان مرکزی