نمونه طراحی کارت شناسایی خبری

کارت شناسایی روزنامه افکار

روزنامه افکار
روزنامه صبح ایران
سیاسی - اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی - ورزشی


نمونه طراحی کارت شناسایی خبری