نمونه چاپ کارت ویزیت سفیر پاکی

طراحی و چاپ کارت ویزیت عضویت

سفیر پاکی

عضومحترم افتخاری :

شما به عنوان نماینده سفیر پاکی جامعه انتخاب و ماموریت شما

حفظ جامعه سالم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد.

نمونه چاپ کارت ویزیت سفیر پاکی