نمونه چاپ کارت ویزیت دکتر حسن بلخاری قهی

طراحی و چاپ کارت ویزیت هیاٌت علمی

دکتر حسن بلخاری قهی

استاد فلسفه هنر و زیبایی شناسی

مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه  تهران

آدرس : تهران خیابان انقلاب دانشگاه تهران پردیس هنر های زیبایی

تلفن : 66962593

ایمیل : hasan.bolkhari@ut.ac.ir

نمونه  چاپ کارت ویزیت دکتر حسن بلخاری قهی