متین نمونه چاپ کارت ویزیت مجموعه ورزشی

طراحی و چاپ کارت ویزیت مجموعه ورزشی

متین

کارشناس حرفه ای ماساژ و کایروپراکتیک

از دانشگاه پرسپولیس

رفیعی

همراه : 09196644236

مربی اتحادیه بین المللی ماساژ تایلند

عضو انجمن صنفی متخصصین ماساژ ایران

سازمان فنی و حرفه ای و فدراسیون پزشکی ورزشی

متین  نمونه چاپ کارت ویزیت مجموعه ورزشی