نمونه کارت پرسنلی سازمانی

چاپ کارت کارت شناسایی شرکت نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

کارت پرسنلی و شناسایی به سازمان ها و ادارات کمک می کند تا در هزینه ها و زمان صرف شده صرفه جویی کنند.
چاپ کارت پرسنلی PVC با داتکو، انتخاب همیشگی هر مجموعه ای است

نمونه کارت پرسنلی سازمانی