کارت اشتراک شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات

شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات

کارت شهروند الکترونیک
گروه پیشگامان
پارکینگ هوشمند
اتوماسیون حضور و غیاب
اتوماسیون مجموعه های ورزشی
سیستم گشت و نگهبانی هوشمند

pishgaman-01-DAT
90-500-27


کارت اشتراک شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات