گیره استیل کارت شناسایی

کلیپس درجه یک تایوانی از جنس استیل جهت الصاق کارت پرسنلی به پیراهن یا کت