مشاهده حضور و غیاب لحظه ایی همه پرسنل اطلاع از ورود و خروج پرسنل توسط SMS صدور فیش حقوقی همه پرسنل در چند ثانیه ثبت درخواست های مرخصی و ... به صورت الکترونیک فرم استخدام تست هوش و شخصیت